தாள் உலோகத் தொழிலில் தானியங்கி ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல்

தாள் உலோகத் தொழிலில் தானியங்கி ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல்